4 Comments
Dec 12, 2023Liked by Ngoc Anh Pham

Hay quà à. Đọc 4 lần vẫn mới hiểu hết. Cám ơn cô

Expand full comment

Thật, để một sản phẩm thành công thì không thể nào thiếu tư duy. Bài viết hay nè.

Expand full comment

Thật, để một sản phẩm thành công thì không thể nào thiếu tư duy. Bài viết hay nè.

Expand full comment